Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2014

mearya
00:36
Odpowiedzi na to pytanie w razie potrzeby z pewnością udzieli felicka ;)

April 18 2014

mearya
19:52
Chciałam oficjalnie powiedzieć, że spadam stąd i już nie wrócę. Fajnie było, ale ruszam dalej, trzymajcie się wszyscy, dziękuję za uwagę.
mearya
19:44
1676 6cad
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viablack-orphan black-orphan

April 01 2014

mearya
22:46
Właśnie miałam zaproponować pomoc, kiedy przeczytałam fragment o alkoholu i stwierdziłam, że chyba jednak też się nie kwalifikuję :P
11:21

March 30 2014

mearya
21:51
mearya
21:43
2307 25bd
mearya
20:31
2890 40ef
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaPicki91 Picki91

March 29 2014

mearya
18:01
7867 b766
Reposted fromfelicka felicka viacalvados calvados
mearya
17:50
17:48
mearya
17:47
1433 be7c
Reposted fromscorpix scorpix vianoexist noexist
mearya
17:47
0848 8976
Reposted fromnyaako nyaako vianoexist noexist
mearya
17:46
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viazmora zmora
mearya
17:46
9469 f004
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafelicka felicka
mearya
17:45
6451 e1ce
Reposted fromallnight allnight viacalvados calvados
mearya
17:45
7559 4fbc
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viacalvados calvados

February 21 2014

mearya
12:05
2543 3c42
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vianoexist noexist
mearya
12:05
3628 a5fd
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu vianoexist noexist
mearya
12:05
3296 014f 500
Reposted fromstylte stylte vianoexist noexist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl